.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
.

 

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Aquest document constitueix la regulació general dels serveis que presta Imma Riba Verdés – Carnisseria Imma a través del lloc Web de la seva titularitat, amb subjecció a la legislació aplicable següent: Llei 7/1988, de 13 de abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, por el que se regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. 
Els serveis oferts per Carnisseria Imma, podran ser contractats pels usuaris que compleixin amb les presents CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, disponibles en tot moment en el lloc web www.calaimma.com

INFORMACIÓ DE L‘EMPRESA
Carnisseria Imma
Imma Riba Verdés 
C/Major, 9
C.P.25200 CERVERA
www.calaimma.com
CIF 78072452-X - Núm Registre municipal: 02/2011 (Cervera)

ES CONSIDERA COMPRADOR
L‘usuari que es registri, consignant les seves dades personals en el formulari de registre, un cop acceptades les condicions generals de compra.

OBJECTE DEL SERVEI
Les presents condicions generals tenen per objecte regular les condicions generals de servei que s‘ofereix Carnisseria Imma, consistents en la venda de producte alimentari per definir , a consumidors finals y per tant per consum propi, així com el servei de lliurament a domicili.
L‘accés a la informació és completament gratuït, el servei de compra i transport de productes és onerós. 
El procediment de contractació, encàrrec i acceptació es poden portar a terme en català i castellà.

QUALITAT
A Carnisseria Imma triem i tractem els productes amb el mateix compte i mirament que ho faria vostè.
Controlem i supervisem els nostres productes des del seu origen mitjançant anàlisis periòdiques APPCC (anàlisis de punts de perill i controls crítics) que en certifiquen les qualitats òptimes en qualitat i frescor, i que arriben a les seves mans en un termini mínim de temps i mantenint durant tot el procés les temperatures òptimes.

ASSORTIMENT
Totes les nostres seccions, varietats i productes, els trobarà ordenats per seccions, per tal d‘agilitzar-ne la recerca. 
Disposem d‘un gran assortiment de referències.

SERVEIS I LLIURAMENT
IMPORT DE LA MEVA COMPRA:
No cal cap mínim de compra. Es cobrarà un import fixe per la preparació i enviament de la seva compra, excepte si aquesta s’entrega dins del terme municipal de Cervera, que serà gratuït.
Si la compra supera els 150 €, l‘import de tramesa i preparació serà gratuït en totes les comandes..
L’import total de la comanda s’ajustarà el màxim a l’import abonat pel client.
Les diferències que poguessin produir-se per variacions lògiques en el pes d’alguns productes, sempre seràn a favor del client.
En el cas que la diferencia fos a favor de Carnisseria Imma, l’hi serà retornada en efectiu, juntament amb la comanda,en paquet degudament protegit i aïllat.

COBERTURA GEOGRÀFICA:
El servei general s’ofereix per tot l’àmbit de Catalunya, a excepció de poblacions o llocs que es trobin molt apartats de vies de comunicació principals, i/o amb accés complicat.
En aquest cas serà necessari posar-se en contacte amb Carnisseria Imma, per acordar l’entrega en un altre lloc mes avinent.
En cas de dubte, per confirmar-ho, ens podeu trucar el telefono d’atenció personalitzada 973 530 849 o per mail a: info@calaimma.com.com

HORARI PER FER LA MEVA COMPRA:
Disposa de 24 hores al dia, 365 dies l‘any per fer la seva compra, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet.

PREPARACIÓ DE LA COMPRA:
Totes les comandes rebudes es preparen de forma personalitzada, amb matèries primeres de màxima qualitat i frescor, seguint, quan sigui el cas les instruccions indicades pel client.
En els nostres preparats, mai afegirem cap tipus de conservant, colorant, potenciadors de sabors o producte artificial.
Per aquesta raó, tots els nostres productes han de ser consumits en un temps prudencial, o be, ser congelats immediatament un cop el client hagi comprovat la correcta preparació de la seva comanda.

LLIURAMENT DE LA COMPRA:
El termini d’entrega aproximat serà de 4 dies laborables des de la data de comanda.
El client ens pots sol·licitar un dia d’entrega determinat, sempre a partir dels quatre dies d’entrega normal, en aquest cas, per mantenir la qualitat i frescor idònia, Carnisseria Imma, ajustarà el procés de preparació a la data d’entrega sol·licitada
En el moment en que Carnisseria Imma faci entrega de la seva comanda a la agencia encarregada del seu transport (entrega màxima en 24 hores a partir de l’expedició i, sempre, en vehicle refrigerat), li serà comunicat a l’adreça de mail que ens hagi proporcionat.
Un cop en el seu poder, preguem comuniqui a través de info@calaimma.com, la correcta recepció de la comanda, fent menció de la data i la hora aproximada en que ha estat realitzada, i si es el cas, de possibles incidències.
La seva compra se li lliurarà de dilluns a divendres (llevat de festius), sempre dins dels horaris d’entrega de la agencia de transport.

En casos especials, prèvia sol·licitud del client, Carnisseria Imma, podrà fer l’entrega personalitzada en horari i lloc triat pel client.
Aquests casos vindran determinats per l’import de la compra, el lloc i l’hora d’entrega, i pot anar acompanyat d’un increment en l’import total de la comanda, pel concepte de transport.
També serà necessari posar-se en contacte amb Carnisseria Imma a través del telefono 973 530 849 o via mail a info@calaimma.com, per confirmar els diferents aspectes de l’entrega personalitzada.

Si el client o desitja, pot recollir la seva comanda el dia i a l’hora aproximada que ens comuniqui, en les nostres instal·lacions d’atenció al públic del Carrer Major, 9 de Cervera.
En aquest cas no hi haurà cap tipus de recàrrec en concepte de transport.

ABSÈNCIA EN EL MOMENT DEL LLIURAMENT:
Degut a que els productes que Carnisseria Imma distribueix, tenen un temps de conservació òptim limitat, i per tal d’evitar errades en l’entrega de la comanda per trobar-se el client absent en el moment del lliurament, o per qualsevol altra possible raó li sol·licitarem, ens faciliti una adreça alternativa, de la seva confiança, propera a la principal, on n’estiguin assabentats de la possible entrega,i on es pugui fer entrega del producte amb total seguretat.

DEVOLUCIONS
El client té dret, en cas que la qualitat, composició o preparació dels productes rebuts, no s’ajusti a la sol·licitada, al canvi total o parcial dels mateixos.
Si vostè no queda satisfet amb la seva compra, i ens ho comunica dins del termini màxim de 2 dies des de la data de recepció, procedirem a la recollida del producte defectuós.
Aquest productes aniran acompanyats, en tot cas, dels envasos originals.
Un cop a les nostres instal·lacions i confirmats els defectes, procedirem al canvi del producte, o si s’escau, a la devolució de l’import abonat pel producte defectuós.
Per a qualsevol dubte sobre devolucions truqui al núm. 973 530 849, de dilluns a divendres de 9.h a 13.h i de 17h. a 21h. o a través de info@calaimma.com

VIGÈNCIA DELS PREUS
Carnisseria Imma li garanteix que els preus que figuren en la pàgina web, seran els vigents en el moment de la seva compra fins un termini màxim de 5 dies.
Per terminis, d’entrega de temps superiors, cal consultar-ho a Carnisseria Imma.
Podrà comprovar l‘import de la seva compra en Euros. Tots els nostres preus inclouen l‘Impost sobre el Valor Afegit (IVA 4% excepte els productes elaborats que és el 8%), als quals s’hi afegiran les despeses de transport, que figuraran en el resum final de la seva compra.

FORMA DE PAGAMENT
Carnisseria Imma admet com a mitjà de pagament qualsevol targeta de crèdit o dèbit en vigor o a través del sistema PAYPAL, i proporciona, mitjançant la mateixa pàgina web, sistema de pagament segur a través d’entitat bancària reconeguda.
Carnisseria Imma, no rebrà ni coneixerà en cap moment dades dels clients relacionades amb el sistema de pagament, doncs aquestes son rebudes i tractades en tot moment per les entitats bancàries corresponents.
PAYPAL és una plataforma de pagament que garanteix la seguretat de les transaccions.

CONFIDENCIALITAT DE DADES
Carnisseria Imma es compromet a la protecció i confidencialitat de les dades personals dels usuaris de la nostra pàgina Web, que queden allotjades en un servidor segur. Les seves dades seran incorporades a un fitxer a fi de facilitar la tramitació de la seva comanda, i essent utilitzades per a usos intern i informar-lo de productes i serveis per tal d‘oferir-li un tracte més personalitzat. En cap cas seran cedides a tercers. Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), com a client de Carnisseria Imma pot exercir els drets d‘accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, comunicant-ho per escrit a Carnisseria Imma, C/. Major, 9 25200 Cervera (Lleida), o mitjançant info@calaimma.com

DRETS I OBLIGACIONS
-El client és l‘únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de registre i compra i accepta l‘obligació de facilitar dades verídiques, exactes i completes. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre per possibles danys i perjudicis produïts a Carnisseria Imma. 
- El client es compromet a mantenir la confidencialitat de la contrasenya adjudicada en el procés de registre, així com a no cedir-les ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de forma temporal. 
- Serà responsabilitat del Client la utilització il·lícita del Servei i/o en contra del que es disposa en les presents Condicions Generals per un tercer mitjançant una contrasenya degut al seu ús no diligent o a la seva pèrdua pel Client. El Client haurà de comunicar a Carnisseria Imma de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l‘ús indegut del nom d‘usuari, contrasenyes o d‘altres indicadors, com per exemple el robatori o la pèrdua. 
-Carnisseria Imma, es reserva el dret a excloure del Servei als Clients que hagin facilitat dades falses, incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en la present clàusula i/o en la Llei. 
- Carnisseria Imma, no serà responsable de les demores o errades que es produïssin en l‘accés, funcionament o operativitat de la Web, en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa , quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per situacions de força major, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l‘error hagués estat produït per un tercer aliè a la organització empresarial de Carnisseria Imma.  
- Carnisseria Imma,  es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc Web, excepte que aquests haguessin estat modificats per terceres parts, alienes o no a la organització, sense autorització expressa per part de l‘empresa.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Per als conflictes d‘interpretació i execució derivats de la present compravenda, serà d‘aplicació la legislació espanyola vigent. Per tota qüestió litigiosa seran competents els Jutjats i Tribunals de Cervera (Lleida).

ATENCIÓ AL CLIENT
Per tal de poder ajudar-lo de la forma mes eficaç possible, posem a la seva disposició els següents números de telèfon i adreça de correu electrònic.
973 530 849
info@calaimma.com

INFORMACIÓ SOBRE COMERÇ ELECTRÒNIC.
Per a qualsevol dubte relacionat amb les nostres condicions generals, guia de compra, o qualsevol tipus d‘informació relacionada amb Carnisseria Imma, truqui al 973 530 849 de dilluns a divendres de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:30 h. a 18:30 h. dissabtes de 8:00 a 12:00 o a través de info@calaimma.com.